برای استفاده از اپلیکیشن «سایه بان» می توانید آن را در کافه بازار دانلود و نصب کنید. آموزش تصویری زیر بر اساس این اپ است که مورد استفاده توسط مراکز خیریه عضو سایه می باشد.
برای استفاده از اپلیکیشن «سایه بان» می توانید آن را در کافه بازار دانلود و نصب کنید. آموزش تصویری زیر بر اساس این اپ است که مورد استفاده توسط مراکز خیریه عضو سایه می باشد.