مرکز

استان کهگیلویه و بویر احمد

یاسوج

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

استان کهگیلویه و بویر احمد

توضیحی ثبت نشده است

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

تعمیر و اجاره خانه

شاید برای خیلی ها باور وضع زندگی فردی که در ادامه توضیح خواهم داد سخت ...

4,000,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانواده ای سه نفری، نیازمند و زلزله زده که به دلیل گرفتار شدن به پدیده...

100,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانواده ای سه نفری، نیازمند و زلزله زده که به دلیل گرفتار شدن به پدیده...

100,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانواده ای سه نفری، نیازمند و زلزله زده که به دلیل گرفتار شدن به پدیده...

100,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانواده ای سه نفری، نیازمند و زلزله زده که به دلیل گرفتار شدن به پدیده...

100,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانواده ای سه نفری، نیازمند و زلزله زده که به دلیل گرفتار شدن به پدیده...

100,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

اعضای این مرکز

کاربر

حامد خجسته پور

نظرات مرکز