خیریه مسجد امام رضا (ع) شهرک علی حسینا

شهرستان هیرمند. بخش مرکزی. شهرک علی حسینا. مسجد امام رضا (ع)

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

خیریه مسجد امام رضا (ع) شهرک علی حسینا

حدود 6 سال است که این مرکز توسط 9 نفر از فعالین اجتماعی برای کمک رسانی به منطقه خودشان تاسیس شده است. تمرکز اصلی این مرکز روی خانواده های بی سرپرست و فاقد مدارک (ایرانی) می باشد ولی از هیچ گونه کمکی برای بهبود شرایط خانواده های نیازمند دریغ نمی کنند.

تمام نیازها

انجام شده

در حال انجام

بسته غذایی ضروری

پسرمحصل که پدرش فوت کرده ومادرش مجددازدواج کرده وازانجارفته وپسربامادر...

200,000 تومان

بسته غذایی ضروری

به دلیل خشکسالی سرپرست بیکاراست ودوپسرجوانش نیزبیکاراست ودختردم بخت دا...

200,000 تومان

بسته غذایی ضروری

وی به دلیل اختلال حواس توان کارنداردهمسرش بیماری ریه داردودوپسردرخانه ...

200,000 تومان

بسته غذایی ضروری

همسرش درزندان بسرمیبرد.زن همراه دوفرزنددخترش زندگی میکند

200,000 تومان

بسته غذایی ضروری

ناتوان ونیازمندکمک ومنبع درامدی نداردوازکارافتاده میباشد

200,000 تومان

بسته غذایی ضروری

بی سرپرست میباشدوهمسرش که افغانی بوده است اوراترک کرده است

200,000 تومان

اعضای این مرکز

محمد رضا محمد قاسم

بهمن بزی

نظری روی این مرکز ثبت نشده است