مرکز

موسسه خیریه ام البنین مورموری

ایلام. شهرستان آبدانان. روستای کلات مورموری

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

موسسه خیریه ام البنین مورموری

توضیحی ثبت نشده است

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

مواد غذایی

مددجو داری دو فرزند کوچک میباشد شوهر این مددجو با توجه به اینکه از ناح...

500,000 تومان

مواد غذایی

مددجوشوهرش در اثر جراحی دیسک کمر خانه نشین شده است داری دوفرزندکوچک که...

500,000 تومان

مواد غذایی

مددجو دختری نوجوان که پدرومادرش ازهم جداشدن و پدر براثر اعتیاد خونه رو...

500,000 تومان

مواد غذایی

مددجو دارای سه فرزند کوچک و اجاره نشین میباشد این مددجو از ناحیه سر (...

400,000 تومان

انجام شد

اشتغال زایی

مددجو داری سه فرزند کوچک و اجاره نشین میباشد و جز یارانه هیچ منبع درآم...

4,000,000 تومان

جهیزیه

مددجودختری تازه عقد کرده وپدرش پیر واز کار افتاده است. مادر هم پیر ونا...

8,000,000 تومان

اعضای این مرکز

کاربر

گلناز جمشیدی

نظرات مرکز