مرکز

گروه جهادی شهید میرطیبی

تهران میدان خراسان خیابان خاوران خیابان عبدالحسین شیرازی ک شعبانی

5

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

گروه جهادی شهید میرطیبی

آسیب های اجتماعی کودکان کار بچه های ایتام خانواده های نیازمند

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

مواد غذایی

پدری سرپرست خانواده بیمار هپاتیت و به تازگی همسر وی به خاطر کرونا فوت ...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانمی سرپرست خانواده بیمار و دارای خواهری بیمار که در تهیه هزینه های...

3,000,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانمی سرپرست خانواده بیمار هپاتیت و به تازگی همسر وی به خاطر کرونا فوت...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانمی سرپرست خانواده داری چهار فرزند محصل که جهت تامین مخارج زندگی و ...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانمی سرپرست خانواده داری چهار فرزند محصل که جهت تامین مخارج زندگی و ...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

مواد غذایی

خانمی سرپرست خانواده داری سه فرزند محصل برای هزینه و خرج و مخارج زندگی...

300,000 تومان

اهدا شده

انجام شد

اعضای این مرکز

محمد  طیبی

محمد طیبی

نظرات مرکز

محمد  طیبی

محمد طیبی

1399/05/29

با آرزوی موفقیت و پیروزی