طرح خیریّه علوی

طرح خیریّه علوی

9741715883

0

سطح پروفایل:

اعضا

نشانی

درج توضیحات

تصاویر مرکز

لوگو مرکز

ثبت نیازمند

طرح خیریّه علوی

کمک به محرومین اغلب تهیه اقلام خوراکی ضروری

نیازهای ثبت شده در این مرکز:

انجام شده

در حال انجام

مواد غذایی

خانواده مذکور 9 نفره بوده که شامل 7 فرزند میباشد ، شغل سرپرست خانواده ...

200,000 تومان

مواد غذایی

خانواده مذکور 6 نفره بوده که شامل 4 فرزند میباشد ، مادر خانواده دارای ...

200,000 تومان

مواد غذایی

خانواده مذکور 4 نفره بوده که شامل 2 فرزند میباشد ، سرپرست خانواده مریض...

200,000 تومان

مواد غذایی

خانواده مذکور 3 نفره بوده که شامل 1 فرزند میباشد ، سرپرست خانواده پدر ...

200,000 تومان

مواد غذایی

سرپرست خانواده پدر هست و این خانواده شامل یک فرزند و مادر خانواده میبا...

200,000 تومان

انجام شد

مواد غذایی

خانواده مذکور 2 نفره بوده شامل زن و مرد ، البته یک فرزند هم داشته که ب...

200,000 تومان

انجام شد

اعضای این مرکز

کاربر

محمد رضا مالدار

نظرات مرکز