شما توسط «موسسه خیریه حمایتی حامیان حقوق معلولان قم» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: خیابان 19 دی.خیابان شهید ظریفیان. کوچه5.پلاک2
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

3,326,000 تومان

این خانم حدود میانسال می باشد و از ناحیه پا معلول می باشد. پدر و مادر هر دو فوت کرده است. در منزل عمویشان سکونت دارد. حدود 3 سال پیش نامزد کرده اما به دلیل نداشتن جهیزیه نمی تواند زندگیشان را شروع کند و نیاز به حمایت دارد.

مبلغ باقی مانده 1,674,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون موسسه خیریه حمایتی حامیان حقوق معلولان قم
کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر کاربر

1,000 تومان

کاربر

امین علی پور

20,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان