شما توسط «شهید حاج اصغر وصالی» به این گلریزون دعوت شده اید

نیاز اجاره خانه


آدرس مرکز: شهر ری جنب حرم
دسته بندی:تعمیر و اجاره خانه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

1,585,000 تومان

مرکز

شهید حاج اصغر وصالی

مرکز ثبت کننده

سرپرست خانواده می باشد که به دلیل عدم تامین مخارج زندگی و پول اجاره صاحب ملک پول پیش را به عنوان اجاره برداشت کرده است که در حال حاضر صاحب ملک اثاث منزل مستاجر رو بیرون ریخته است لذا در حال حاضر اثاثیه منزل داخل کوچه می باشد که برای تهیه ودیعه مسکن نیاز به کمک دارند

مبلغ باقی مانده 8,415,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون شهید حاج اصغر وصالی
کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

خلیل زارع

100,000 تومان

کاربر

احسان میری

5,000 تومان

کاربر

الف میم

10,000 تومان

اکبرنژاد

احمد اکبرنژاد

20,000 تومان