شما توسط «موسسه خیریه مشفقین مهرگستر» به این گلریزون دعوت شده اید

نیاز به جهیزیه


آدرس مرکز: تهران خیابان آزادی خیابان جیحون بعد از خیابان بهنود پلاک 756 واحد 1 کدپستی 1343976368
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

6,000,000 تومان

4,692,000 تومان

خانمی سرپرست خانوار دارای 3 فرزند میباشد دخترش به مدت یک سال عقد کرده است چون هیچ منبع درامدی ندارد برای خریدن جهیزیه در مضیقه مالی قرار دارد این خانم به دلیل بیماری توان کار کردن ندارد مستاجر می باشد پول پیش خونه مبلغ دو میلیون دادن ماهی پونصد تومان کرایه می دهند که از طرق خیرین جمع آوری میشود تحت پوشش نهادی نمی باشد به دلیل اعتیاد داشتن همسرش از ایشان جدا شده اند و حضانت سه فرزند را عهده گرفته اند تا دوسال پیش تمام مخارج زندگی را خودشان تامین میکردند متاسفانه به دلیل بیماری توانایی کار کردن را ندارد و برای تهیه جهیزیه دخترشان با سختی روبرو هستند

مبلغ باقی مانده 1,308,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون موسسه خیریه مشفقین مهرگستر
کاربر

داود قاسمی

10,000 تومان

مهمان

کاربر مهمان

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

137,000 تومان

کاربر

خلیل زارع

200,000 تومان

کاربر

محسن رییسی

50,000 تومان