شما توسط «عرفان کاظمی» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: میدان شهر ری جاده قم ک ش اخبارزاده پ 9
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

3,831,000 تومان

مرکز

شهرستان های تهران

مرکز ثبت کننده

مهدیه خانم 18ساله هستند و حدود 8ماهه عقد کرده میباشند به دلیل اینکه مادر سرپرست میباشد و در مترو فروشندگی لباس دارند و درآمد ثابتی ندارند در تهیه جهیزیه عروس خانم با مشکل مواجه شده اند و از خیرین طلب کمک کرده اند تا بتوانند دخترشان را با آبرو به خانه بخت بفرستند.

مبلغ باقی مانده 1,169,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون عرفان کاظمی
کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

مهدی شیری

10,000 تومان

کاربر

علی سلیمی

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

مظفرنیا

الهه مظفرنیا

1,000 تومان