شما توسط «خیریه مجازی هم سایه» به این گلریزون دعوت شده اید

پرورش کرم میل ورم


آدرس مرکز: فردوس
دسته بندی:اشتغال زایی

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

1,384,000 تومان

خانم علی پور قصد دارد تا با پرورش کرم میلورم (هزینه اصلی آن مربوط به خرید باکس و کرم است که میتواند بعد از3ماه درآمد زا باشدکه درآمد متوسط آن یک میلیون است) به خانواده 4نفره خود که از لحاظ مالی وضعیت خوبی ندارد و در شرایط کرونا وضعیت آن بدتر هم شده کمک کند تا فشار متحمل شده به مرد خانواده را که کارگر لاستیک فروشی است کمتر کند.

مبلغ باقی مانده 3,616,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون خیریه مجازی هم سایه
کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

30,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

50,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان