شما توسط «زهرا پیشه ور» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: تهران اتوبان محلاتی بلوار شاد پ 11 تک زنگ
دسته بندی:جهیزیه
انجام شد

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

مرکز

خیریه الحان

مرکز ثبت کننده

پدر عروس متاسفانه فوت کرده اند و ایشان همراه مادرش تحت پوشش کمیته امداد ملایر می باشند. منبع درآمدی به جز مستمری کمیته امداد و یارانه ندارند. مستاجر هستند و بیماری مادر خانواده نه به خود مادر و نه به عروس عزیزمون اجازه ی کار کردن نمیدهد. با توجه به زندگی در شهرستان و رسمشان بر اینکه نباید زیاد نامزد بمانند، برای خرید جهیزیه نیازمند کمک خیرین هستند.

مشارکت کنندگان در گلریزون زهرا پیشه ور
مظفرنیا

الهه مظفرنیا

1,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان