شما توسط « سایه مادر» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرس مرکز: تهران اتوبان محلاتی بلوار شاد پ 11 تک زنگ
دسته بندی:جهیزیه

مبلغ معادل:

10,000,000 تومان

1,536,000 تومان

مرکز

خیریه الحان

مرکز ثبت کننده

پدر عروس متاسفانه فوت کرده اند و ایشان همراه مادرش تحت پوشش کمیته امداد ملایر می باشند. منبع درآمدی به جز مستمری کمیته امداد و یارانه ندارند. برای جهیزیه نیازمند کمک خیرین هستند.

مبلغ باقی مانده 8,464,000 تومان

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون سایه مادر
کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

5,000 تومان