شما توسط «محمدرضا شادمان» به این گلریزون دعوت شده اید

سبدغذایی


آدرس مرکز: بیرجند صمدی ۶ مسجد جوادالائمه
دسته بندی:مواد غذایی

مبلغ معادل:

500,000 تومان

136,000 تومان

خانواده بسیار ضعیف و با سرپرست سالمند و بیمار می باشد. همسرش نیز بیمار است. یک فرزند پسر معلول دارند. تحت پوشش کمیته هستند و درآمدشان تنها از مستمری امداد و یارانه تامین می شود. در محله محروم شهر ساکن هستند. به علت بیماری و عدم توانایی کار نیاز ضروری به موادغذایی دارند.

مبلغ باقی مانده 364,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون محمدرضا شادمان
کاربر

محمدرضا شادمان

10,000 تومان

کاربر

محمدرضا شادمان

10,000 تومان

کاربر

حسین میهمان

50,000 تومان

کاربر

ن ق

10,000 تومان

کاربر

رحمت شوندی

10,000 تومان