شما توسط «خیریه مجازی هم سایه» به این گلریزون دعوت شده اید

خرید گاو


آدرس مرکز: بوشهر- دشستان بلوار معلم ، کوچه معلم یازده درب چهارم
دسته بندی:اشتغال زایی

مبلغ معادل:

60,000,000 تومان

12,333,000 تومان

مرکز

استان بوشهر

مرکز ثبت کننده

جوان ۳۲ ساله که فاقد شغل است و هیچ راه درامدی ندارد از پدر و مادر پیر خودش نگه داری می‌کند و تمام هزینه های زندگی بر عهده این جوان هست که متاسفانه به دلیل نداشتن فرصت شغلی مناسب تا به الان موفق نشده ازدواج کند وتشکیل خانواده دهد.این جوان نیازمند تامین هزینه برای خرید دو عدد گاوه شیردهده برای کسب درامد است به حمایت شما خیرین نیاز دارد.

مبلغ باقی مانده 47,667,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون خیریه مجازی هم سایه
کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

50,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

20,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان