شما توسط «محمدرضا شادمان» به این گلریزون دعوت شده اید

سبد غذایی


آدرس مرکز: 9741715883
دسته بندی:مواد غذایی
انجام شد

مبلغ معادل:

200,000 تومان

ftp/Problem/problem_gallery_637758549898521609.jpg
طرح خیریّه علوی

طرح خیریّه علوی

مرکز ثبت کننده

خانواده مذکور 3 نفره بوده که شامل 1 فرزند میباشد ، سرپرست خانواده پدر میباشد و شغل خاصی ندارد البته گاهی کارگری ساده میکند و گذران زندگی از طریق یارانه هست و از لحاظ معیشتی در وضعیت بسیار نامناسبی قرار دارند و ساکن منطقه محروم میباشند نیاز به بسته معیشتی دارند. .

مشارکت کنندگان در گلریزون محمدرضا شادمان
کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

مهدی پریشان

10,000 تومان

کاربر

انسان شکرگزار گمنام

18,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان