شما توسط «محمدرضا شادمان» به این گلریزون دعوت شده اید

سبد غذایی


آدرس مرکز: بیرجند صمدی ۶ مسجد جوادالائمه
دسته بندی:مواد غذایی

مبلغ معادل:

1,000,000 تومان

90,000 تومان

سرپرست خانواده مادر است با دو فرزند دختر و پسر که یکی دختر 11ساله و محصل و دیگری پسر6 ساله است. مستاجر هستند و تمام هزینه های زندگی برعهده مادر خانواده است که در شیرینی پزی کار می کند و دستمزد اندکی دریافت می کند. درآمدشان از مستمری امداد و یارانه و درآمد کمی که مادر خانواده کار می کند تامین می شود. هیچ حامی در میان خانواده و اقوام ندارند. برای تامین هزینه های زندگی نیاز ضروری به کمک دارند.

مبلغ باقی مانده 910,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون محمدرضا شادمان
کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان