شما توسط «Amir Azarbarzin» به این گلریزون دعوت شده اید

بیمارپروانه ای (ای بی)


آدرس مرکز: نجف آباد ویلاشهر مسجد قبا
دسته بندی:ساير تجهيزات پزشکي

مبلغ معادل:

3,000,000 تومان

1,246,000 تومان

مردخانواده پاکبان شهرداری وقراردادی است همسرویک فرزنددختردارد همسرایشان دچاربیماری پروانه ای (ای بی) شده و از ناحیه دهان وگلو ودراندام بدن زخمها و تاول ها ، زندگی را برایش تلخ کرده وهرازگاهی بیمارستان بستری میشودکه تاولهای درون دهان وگلو راپاکسازی کنند هزینه دارو وتجهیزات پانسمان وموادضدعفونی بسیار گران است و نیازمند حمایت شما عزیزان برای خرید سه ماه نیاز بیمار است.

مبلغ باقی مانده 1,754,000 تومان

لطفاً کیبورد خود را به حالت انگلیسی قرار دهید.

تومان
صد هزار ریال
مشارکت کنندگان در گلریزون Amir Azarbarzin
کاربر

کاربر سایه

10,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

14,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

14,000 تومان

کاربر

کاربر سایه

100,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان