شما توسط «سعید مسعودیان» به این گلریزون دعوت شده اید

جهیزیه


آدرسی ثبت نشده
دسته بندی:جهیزیه
انجام شد

مبلغ معادل:

5,000,000 تومان

مرکز

دریا

مرکز ثبت کننده

نامبرده در خانواده ای بی بضاعت زندگی میکند که یکسال و نیم پیش عقد نموده ولی بعلت نداشتن جهیزیه و وسایل اولیه زندگی قادر به تشکیل زندگی مشترک نمی باشند .

مشارکت کنندگان در گلریزون سعید مسعودیان
کاربر

کاربر سایه

20,000 تومان

فتاح پور

فریده فتاح پور

50,000 تومان

کاربر

mahdi akbari

200,000 تومان

کاربر

کابر مهمان

16,000 تومان

کاربر

کاربر میهمان

10,000 تومان