شما توسط «علیرضا طالبی» به این گلریزون دعوت شده اید

تصفیه اب واب سرد کن


آدرس مرکز: زابل-خیابان فردوسی روبروی فردوسی 40
دسته بندی:سایر لوازم بهداشتی
انجام شد

مبلغ معادل:

600,000 تومان

در مدرسه ایشان که بچه برای اب خوردن اب بهداشتی ندارندو اب اشامیدنی ان ها آلوده می باشد وباعث مریضی انها می شود وتوانایی خرید دستگاه تصفیه اب یا دستگاه دیگری نمی باشند

مشارکت کنندگان در گلریزون علیرضا طالبی
کاربر

کاربر سایه

480,000 تومان

کاربر

ملیکاسادات طباطبایی

10,000 تومان